Jayne and Ron Perilstein and son Alex enjoy family time.