Israeli_children_m.jpg

Israeli_children_m.jpg

Israeli schoolchildren studying at a Tel Aviv elementary school, in 2010 (Photo by Moshe Shai/Flash 90)