The Kohelet Yeshiva Boys Varsity Basketball Team. Photo by Levi Sherman.