sportshockey.jpg

sportshockey.jpg

The Philadelphia in-line hockey team celebrates its second straight gold medal.