food2.jpg

food2.jpg

Shenaz Tehrani prepares a rice dish for the Rosh Hashanah seder.