ots1.jpg

ots1.jpg

From Omarossa to Ochocinco to "OMG, I forgot the lyrics," Bob Horowitz has hit the big time.